Postupy pri zálohovaní súkromných kľúčov a certifikátov a ich obnovy
Po inštalácií Vášho certifikátu je určeného na šifrovanie údajov Vám odporúčame vytvoriť si zálohu súkromného kľúča a certifikátu. Na tejto stránke nájdete postupy a návody pre vytvorenie takejto zálohy a obnovu kľúča a certifikátu z takto vytvorenej zálohy. Vytvorením zálohy certifikátu určeného pre šifrovanie predídete strane zašifrovaných údajov v prípade straty alebo zničenia Vášho súkromného kľúča. Návody uvedené na tejto stránke majú len informatívny charakter. Podrobný návod vyhľadajte v dokumentácii k príslušnému produktu alebo kontaktuje technickú pre Váš produkt. Riešenie problémov súvisiacich so stratou kľúčov a inými problémami pri zálohovaní a obnove certifikátov v produktoch a aplikáciách zákazníkov nie je súčasťou bezplatnej podpory poskytovanej zákazníkom DTCA. Pre riešenie týchto problémov kontaktujte podporu pre produkt alebo aplikáciu, ktorú používate. DTCA udržiava archív vydaných certifikátov, z ktorého máte možnosť vydané verejné certifikáty kedykoľvek získať. Súkromné kľúče DTCA od svojich zákazníkov neprijíma, nezískava a nearchivuje.

Dôrazne doporučujeme vykonať inštaláciu certifikátu bezodkladne po jeho vydaní. V prípade, že certifikát používate pre dlhodobé šifrovanie údajov odporúčame Vám zálohovať súkromný kľúč i certifikát. DTCA nenesie zodpovednosť za stratu kľúčov, na ktoré boli certifikáty vydané a následnú nemožnosť používania dešifrovania alebo podpisovania údajov. Držiteľ certifikátu zodpovedná za uloženie a ochranu kľúčov pred i po vydaní certifikátu sám.

DTCA nedoporučuje zálohovať súkromné kľúče k certifikátom určeným pre vytváranie elektronických podpisov.

Nižšie nájdete linky na stránky popisujúce proces zálohovania certifikátov a kľúčov a ich obnovy zo záloh v príslušnom produkte alebo prostredí.
Inštalácia, export a import certifikátov pod operačnými systémami Microsoft Windows 98 SR2, ME, 2000, NT, XP
Návody na prácu s certifikátmi na stránke I.CA

Tvorba žiadosti o certifikát
Vydanie certifikátu
Inštalácia certifikátu
Inštalácia a zálohovanie certifikátov vo Windows
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.