Postupy pri inštalácii certifikátov
Po vydaní Vášho certifikátu je potrebné si ho nainštalovať do operačného systému alebo do produktu, kde ho mienite používať, resp. pomocou ktorého ste si vytvorili príslušnú žiadosť o certifikát. Na tejto stránke nájdete postupy a návody pre vykonanie takejto inštalácie v bežne dostupných produktoch. Tieto návody majú len informačný charakter. Pre podrobný návod, alebo v prípade, že ste tu návod nenašli, vyhľadajte ho v dokumentácii k príslušnému produktu alebo kontaktuje technickú podporu pre Vás produkt. Riešenie problémov súvisiacich so stratou kľúčov a inými problémami pri inštalácii certifikátov do produktov a aplikácii zákazníkov nie je súčasťou bezplatnej podpory poskytovanej zákazníkom DTCA. Pre riešenie týchto problémov kontaktujte podporu pre produkt alebo aplikáciu, ktorú používate.

Dôrazne doporučujeme vykonať inštaláciu certifikátu bezodkladne po jeho vydaní. V prípade, že certifikát používate pre dlhodobé šifrovanie údajov, odporúčame Vám zálohovať súkromný kľúč i certifikát. DTCA nenesie zodpovednosť za stratu kľúčov, na ktoré boli certifikáty vydané a následnú nemožnosť používania dešifrovania alebo podpisovania údajov. Držiteľ certifikátu zodpovedá za uloženie a ochranu kľúčov pred i po vydaní certifikátu sám.

Nižšie nájdete linky na stránky popisujúce proces inštalácie certifikátu v príslušnom produkte alebo prostredí.
Operačné systémy
Microsoft Windows 98 SR2, ME, 2000, NT, XP
Web servre
Microsoft Internet Information Server
Apache Web Server

Tvorba žiadosti o certifikát
Vydanie certifikátu
Zálohovanie certifikátu
Inštalácia a zálohovanie certifikátov vo Windows
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.