Postupy pri vydávaní certifikátov
Na tejto stánke nájdete popísaný postup, ktorý je potrebný vykonať pre vydanie certifikátu po tom, čo ste si vytvorili žiadosť o certifikát. Postup zahŕňa kroky, ktoré je potrebné vykonať pred návštevou a pri návšteve registračnej autority, kde Vám bude vydaný certifikát. Nájdete tu i zoznamy dokladov, ktorými je potrebné preukázať sa na registračnej autorite.

Pred návštevou registračnej autority je nutné vytvoriť si žiadosť o certifikát. Postup vytvorenia žiadosti nájdete v návodoch. Po vydaní certifikátu je potrebné ho nainštalovať.

Vydanie jediného certifikátu trvá cca 15-20 minút. Pri vydávaní viacerých certifikátov naraz trvá vydávanie cca 10 minút na jeden certifikát. O certifikát môže na registračnej autorite požiadať len osoba, pre ktorú je certifikát vydávaný (ktorá je uvedená v certifikáte) alebo iná osoba na základe úradne overeného splnomocnenia oprávnenej osoby. V prípade právnickej osoby alebo organizácie je oprávnenou osobou štatutár. Proces vydávania certifikátov je možné v prípade certifikátov pre právnické osoby a zamestnaneckých certifikátov zjednodušiť podpisom Zmluvy o poskytovaní služieb DTCA.

Postup pri vydaní certifikátu je nasledovný:

 1. Pred návštevou registračnej autority si pripravte:
  • doklady potrebné pre vydanie daného typu certifikátu
  • na disketu alebo iné prenosné médium uložte žiadosť o certifikát, ktorú ste si vopred vytvorili
 2. Vyberte si niektorú registračnú autoritu zo zoznamu verejných registračných autorít. V prípade väčšieho odberu certifikátov si môžete dohodnúť výjazd mobilnej registračnej autority.
 3. Ak žiadajte o certifikát po prvý krát, kontaktujte registračnú autoritu prostredníctvom elektronickej pošty a zašlite jej súbor s Vašou žiadosťou o certifikát (ktorú ste si vygenerovali) na kontrolu. Predídete tým zbytočnej návšteve registračnej autority, ak Vaša žiadosť nie je úplná.
 4. Navštívte registračnú autoritu s dokladmi a žiadosťou. Pred návštevou Vám odporúčame kontaktovať registračnú autoritu a dohodnúť si čas návštevy, aby ste predišli zbytočnému čakaniu.
 5. Budete informovaný o náležitostiach ochrany Vašich osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a to operátorom alebo prostredníctvom letáku. Ak s podmienkami nesúhlasíte, Vaša žiadosť nebude akceptovaná.
 6. Operátor registračnej autority Vás požiada o predloženie žiadosti na diskete alebo inom prenosnom médiu a prípadne o uvedenie ďalších údajov (komunikačný email, heslo pre zrušenie certifikátu, ...).
 7. Operátor skontroluje formálnu správnosť Vašej žiadostiť o certifikát a požiada Vás o predloženie potrebných dokladov líšiacich sa podľa typu požadovaného certifikátu. Operátor skontroluje súlad predložených dokladov s položkami žiadosti a ich kompletnosť v zmysle príslušného certifikačného poriadku.
 8. Ak sú žiadosť alebo doklady neúplné alebo sa nezhodujú, odmietne operátor certifikát vydať. V opačnom prípade operátor žiadosť príjme a predloží Vám na podpis protokol o podaní žiadosti o certifikát. Protokol sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch podpísaných operátorom a žiadateľom. Pri vydávaní kvalifikovaného certifikátu operátor vytvorí kópie osobných dokladov (občiansky preukaz, pas, ...), ktoré ste predložili.
 9. Žiadosť sa spracuje v centrálnom systéme DTCA. Výsledkom spracovania je vydanie certifikátu alebo zamietnutie žiadosti. V druhom prípade Vás operátor bude informovať o dôvode zamietnutia žiadosti. Pri zamietnutí žiadosti je spravidla nutné vytvoriť novú žiadosť a opätovne navštíviť registračnú autoritu. Spracovanie jedného certifikátu v tomto kroku trvá cca 5-15 minút.
 10. Ak bol certifikát vydaný, operátor vyhotoví zmluvu o vydaní a používaní certifikátu a protokol o vydaní certifikátu. Oba dokumenty sa vyhotovujú v dvoch rovnopisoch, ktoré podpíše operátor a žiadateľ. Ak odmietnete dokumenty podpísať, certifikát Vám nemôže byť odovzdaný a bude zrušený.
 11. Spôsob platby je nutné dohodnúť vopred. Ak sa dohodnete na platbe za certifikát v hotovosti, operátor Vás vyzve na zaplatenie príslušnej ceny za certifikát a vystaví doklad o zaplatení.
 12. Operátor uloží certifikát na Vaše prenosné médium. Certifikát Vám bude doručený aj na adresu elektronickej pošty, ktorú ste uviedli.
Vytvoriť žiadosť o certifikát
Tvorba žiadostí
Inštalácia certifikátov
Certifikačné poriadky
Zoznam registračných autorít
Potrebné doklady
Zmluva o poskytovaní služieb
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.