Doklady požadované pri vydávaní certifikátov
Na tejto stránke môžete nájsť zoznamy a vzory dokumentov, ktoré budete musieť predložiť pri podaní žiadosti o certifikát na registračnej autorite. Zoznam požadovaných dokumentov sa líši podľa typu vydávaného certifikátu. Vyberte typ certifikátu, ktorý budete žiadať.
Osobné komerčné certifikáty
Komerčný certifikát pre fyzickú osobu
Zamestnanecký komerčný certifikát
Komerčný certifikát pre živnostníka
Komerčný certifikát pre právnickú osobu
Komerčné certifikáty pre server
Komerčný certifikát pre server vydaný pre fyzickú osobu
Komerčný certifikát pre server vydaný pre živnostníka
Komerčný certifikát pre server vydaný pre právnickú osobu
Kvalifikované certifikáty
Kvalifikovaný certifikát pre fyzickú osobu
Zamestnanecký kvalifikovaný certifikát
Žiadateľom je myslená osoba, ktorá sa fyzicky nachádza na registračnej autorite a žiada o certifikát.

Držiteľom (kľúča resp. certifikátu) je myslená osoba, ktorej má byť vydaný certifikát resp. ktorej údaje sa v certifikáte nachádzajú. Držiteľ je spravidla i žiadateľom, môže však splnomocniť inú osobu aby ho na základe plnej moci zastupovala. V taktomto prípad bude žiadateľom splnomecnená osoba.

Za právnické osoby resp. organizácie sú oprávení ako držitelia kľúča vystupovať a konať len štatutárny zástupcovia resp. osoby nimi splnomocnené na základe úradne overej plnej moci alebo Zmluvy o poskytovaní služieb DTCA. Rovnako len tieto osoby majú právo vystavovať potvrdenia o zamestnaneckom pomere.

Požiadavky na jednotlivé typy dokladov

Potvrdenia o zamestnaneckom pomere musia byť podpísané štaturárnym zástupcom organizácie, osobou ním splnomocnenou na tento účel (musí byť predložené úradne overené splnomocnenie tejto osoby) alebo osobou oprávnenou podľa Zmluvy o poskytovaní služieb DTCA. Potvrdenie si ponecháva registračná autorita.

Plné moci pre zatupovanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo iné plné moci musia byť vždy úradne overné. Plnú moc pre zastupovanie fyzickej alebo právnickej osoby si ponecháva registračná autorita. Pri iných plných mociach si registračná autorita ponecháva kópiu danej plnej moci.

Doklady o existencii organizácie a oprávnení za ňu konať tj. výpisy z obchodného alebo živnostenského registra a pod. nesmú byť staršie ako 3 mesiace. A predkladajú sa v origináli alebo v úradne overenej kópii. Registračná autorita si ponecháva originál alebo vlasnoručne urobenú kópiu originálu (nemusí byť overená). Doklad nie je potrebné predkladať, ak má registračná autorita k dispozícii doklad nie starší ako 3 mesiace.

Osobné komerčné certifikáty

Komerčný certifikát pre fyzickú osobu

Pri podaní žiadosti o komerčný certifikát pre fyzickú osobu je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:
 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]

Zamestnanecký komerčný certifikát

Pri podaní žiadosti o zamestnanecký komerčný certifikát je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:
 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • súhlas s vydaním zamestnaneckého certifikátu [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]
 • doklad o existencii zamestnávateľa
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]

Komerčný certifikát pre živnostníka

Pri podaní žiadosti o komerčný certifikát pre živnostníka je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:
 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • živnostenský list
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]

Komerčný certifikát pre právnickú osobu

Pri podaní žiadosti o komerčný certifikát pre právnickú osobu je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:
 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • doklad o existencii právnickej osoby resp. organizácie a oprávnení ju zastupovať
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]

Komerčné certifikáty pre server

Komerčný certifikát pre server vydaný pre fyzickú osobu

Pri podaní žiadosti o komerčný certifikát pre server vydaný pre fyzickú osobu je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:
 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]

Komerčný certifikát pre server vydaný pre živnostníka

Pri podaní žiadosti o komerčný certifikát pre server vydaný pre živnostníka je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:
 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • živnostenský list
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]

Komerčný certifikát pre server vydaný pre právnickú osobu

Pri podaní žiadosti o komerčný certifikát pre server vydaný pre právnickú osobu je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:
 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • doklad o existencii právnickej osoby resp. organizácie a oprávnení ju zastupovať
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]

Kvalifikované certifikáty

Kvalifikovaný certifikát pre fyzickú osobu

Pri podaní žiadosti o kvalifikovaný certifikát pre fyzickú osobu je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:
 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • sekundárny identifikačný doklad (pas, vodičný preukaz, ...)
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]

Zamestnanecký kvalifikovaný certifikát

Pri podaní žiadosti o zamestnanecký kvalifikovaný certifikát je žiadateľ povinný predložiť nasledovné doklady:
 • svoj občiansky preukaz (občania SR alebo ČR) alebo cestovný pas
 • sekundárny identifikačný doklad (pas, vodičný preukaz, ...)
 • súhlas s vydaním zamestnaneckého certifikátu [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]
 • doklad o existencii zamestnávateľa
 • úradne overenú plnú moc ak koná v zastúpení držiteľa klúča [ VZOR : MS Word (DOC) | Acrobat (PDF) ]
Osobné komerčné certifikáty
Certifikáty pre server
Kvalifikované certifikáty
Postup pri vydávaní certifikátu
Zmluva o poskytovaní služieb
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.