Postupy pre vytvorenie žiadosti o certifikát
Prvým krokom pre získanie certifikátu je vytvorenie žiadosti o certifikát. Žiadosť o certifikát nie je žiadosťou v listinnej forme, ale súborom so zakódovanými údajmi, ktoré držiteľ žiada vložiť do certifikátu (jeho identifikačné údaje) a jeho verejný kľúč. V procese vytvorenia žiadosti o certifikát sa obyčajne generujú i súkromný a verejný kľúč pre vytvorenie certifikátu.

Na generovanie žiadostí o certifikát možno využiť rôzne prostriedky integrované do operačných systémov, prostriedky aplikácií, v ktorých sa certifikáty používajú alebo špecializované aplikácie poskytované DTCA. Na tejto stránke nájdete postupy a návody pre vykonanie takejto inštalácie v bežne dostupných produktoch. Tieto návody majú len informačný charakter. Pre podrobný návod alebo v prípade, že ste tu návod nenašli, vyhľadajte ho v dokumentácii k príslušnému produktu alebo kontaktuje technickú podporu pre Váš produkt. Riešenie problémov súvisiacich so stratou kľúčov a inými problémami pri inštalácii certifikátov do produktov a aplikácii zákazníkov nie je súčasťou bezplatnej podpory poskytovanej zákazníkom DTCA. Pre riešenie týchto problémov kontaktujte podporu pre produkt alebo aplikáciu, ktorú používate. DTCA poskytuje bezplatnú podporu k aplikáciám, ktoré sama poskytuje svojim klientom pre tvorbu žiadostí o certifikát. Po vytvorení žiadosti doporučujeme čo najrýchlejšie požiadať o vydanie certifikátu. DTCA nenesie zodpovednosť za stratu kľúčov, na ktoré boli alebo majú byť certifikáty vydané a následnú nemožnosť používania dešifrovania alebo podpisovania údajov. Držiteľ certifikátu zodpovedná za uloženie a ochranu kľúčov pred i po vydaní certifikátu sám.

Naplnenie položiek žiadosti o certifikát musí byť v súlade s požiadavkami kladenými na želaný typ certifikátu príslušným certifikačným poriadkom. Žiadosti o certifikát nespĺňajúce tieto požiadavky budú zamietnuté.

Nižšie nájdete linky na stránky popisujúce proces vytvorenia žiadosti o certifikát v príslušnom produkte alebo prostredí.
Komerčný certifikát
Kvalifikovaný certifikát
Certifikát pre server
Microsoft Internet Information Server
Apache Web Server

Vytvoriť žiadosť o certifikát
Vydanie certifikátu
Inštalácia SecureStore-u
Certifikačné poriadky
Aplikácia SecureStore (StarCos 3.0)
Aplikácia NewCert
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.