Poriadky a politiky I.CA
Hlavnou činnosťou DTCA je poskytovať na Slovensku certifikačné služby První certifikační autority, a.s. (I.CA). I.CA sa pri svojej činnosti riadi politikami kvality a dokumentmi, ktoré zverejňuje. Každý z užívateľov služieb I.CA má tak možnosť zoznámiť sa s jej činnosťou a sám zhodnotiť záruky poskytovania kvality služieb. Táto stránka sprístupňuje aktuálne slovenské verzie týchto dokumentov.

Certifikačné poriadky

Certifikačný poriadok je základným dokumentom definujúcim práva, povinnosti a záväzky certifikačnej autority, držiteľov certifikátov a spoliehajúcich sa strán pri vydávaní a používaní certifikátov. Každý certifikát vydaný I.CA sa riadi niektorým z certifikačných poriadkov I.CA - podľa typu príslušného certifikátu. Nižšie sú uvedené certifikačné poriadky podporované I.CA v platnom znení. Staršie verzie certifikačných poriadkov DTCA sú prístupné v archíve.
Certifikačný poriadok I.CA pre komerčné certifikáty, verzia 3.1, platná od 1.4.2011
Certifikačný poriadok I.CA pre kvalifikované certifikáty, verzia 3.1, platná od 1.4.2011

Politiky časových pečiatok

Politika časových pečiatok je základným dokumentom definujúcim práva, povinnosti a záväzky I.CA, žiadateľov o časovú pečiatku a spoliehajúcich sa strán, pri vydávaní a používaní časových pečiatok.
Politika časových pečiatok I.CA verzia 3.0 platná od 23.12.2009

Bezpečnostná politika

Základným stavebným kameňom činnosti certifikačnej autority I.CA je bezpečnosť. I.CA stavia pri výkone svojich činností a poskytovaní certifikačných služieb na medzinárodne platných štandardoch v oblasti informačnej, fyzickej, organizačnej a personálnej bezpečnosti.

I.CA pri výkone svojich činností stanovuje a dodržiava bezpečnostné opatrenia v súlade s politikami a pravidlami pre svoje služby a platnou legislatívou Českej a Slovenskej Republiky. Vedenie spoločnosti sa sústavne a systematicky zaoberá bezpečnosťou a určením povinností všetkých zamestnancov a zmluvných partnerov spoločnosti vo vzťahu k bezpečnosti. Dozor nad dodržiavaním bezpečnostných opatrení a ich súladu s bezpečnostou politkou I.CA vykonáva predstavenstvo I.CA.

Ustanovenia určujúce základný rámec bezpečnostných opatrení a záruk pri poskytovaní certifikačných služieb I.CA sú určené v politike, resp. pravidlách pre poskytovanie danej služby. Konkrétne postupy, opatrenia a pravidlá zaručujúce dodržanie bezpečnostnej politiky I.CA sú podrobne rozpracované v interných dokumentoch I.CA, ktoré sú predmetom utajenia.

Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.