Osobné komerčné certifikáty
Osobné komerčné certifikáty sú určené primárne pre potreby vytvárania a overovania elektronických podpisov a šifrovania údajov. Tieto certifikáty sú vydávané podľa medzinárodne platných štandardov a je preto možné ich bezproblémové využitie v akomkoľvek systéme vyžadujúcom použitie certifikátov pre rôznorodé účely. Tieto certifikáty sú prvou voľbou ak chcete zabezpečiť Vašu komunikáciu pomocou elektronickej pošty, ochranu dôvernosti Vašich údajov alebo nahradiť papierovú komunikáciu s Vašimi obchodnými partnermi alebo priateľmi elektronickou.

Osobné komerčné certifikát možno vydať pre:

  • fyzickú osobu,
  • zamestnanca,
  • živnostníka,
  • právnickú osobu.
Súkromné kľúče k osobným komerčným certifikátom je možné uchovávať na ľubovoľnom zariadení zvolenom držiteľom certifikátu. Bežným postupom je uchovávanie súkromných kľúčov na pevnom disku počítača. Možné je však i uchovávanie kľúčov na bezpečnom zariadení pre generovanie a uchovávanie kľúčov, napríklad na čipovej karte StarCos, ktoré prinášajú o ďalší stupeň zvýšenú bezpečnosť. Pri styku s DTCA nezáleží na tom, akým spôsobom držiteľ súkromný kľúč uchováva.

Ďalšie informácie o osobných komerčných certifikátoch môžete získať z produktového letáku (veľkosť súboru je 1,4 MB, sťahovanie môže chvíľu trvať).

Proces vydania osobného komerčného certifikátu

DTCA vydáva osobné komerčné certifikáty na základe pravidiel definovaných v certifikačnom poriadku pre komerčné certifikáty. Certifikát smie byť vydaný len po doručení žiadosti o vydanie certifikátu spĺňajúcej všetky náležitosti na niektorú z registračných autorít oprávnených vydávať komerčné certifikáty. Žiadateľ sa musí následne dostaviť osobne na pracovisko registračnej autority pre kontrolu svojej totožnosti a podpis dokumentov. V prípade komerčného certifikátu pre právnickú osobu je táto zastúpená štatutárnym zástupcom alebo osobou splnomocnenou na základe zmluvy o poskytovaní služieb DTCA. V prípade, že sa oprávnená osoba nemôže dostaviť, môže na tento účel splnomocniť inú osobu.

Ak sú splnené všetky náležitosti je po podpise príslušných zmlúv žiadateľovi na registračnej autorite vydaný osobný komerčný certifikát. Certifikát je žiadateľovi uložený na prenosné médium (disketu) a zaslaný na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedol.

Po vytvorení žiadosti je potrebné o certifikát požiadať bez zbytočného zdržania a rovnako je potrebné certifikát inštalovať bezodkladne po jeho vydaní. V prípade, že certifikát používate pre dlhodobé šifrovanie údajov odoporúčame Vám zálohovať súkromný kľúč i certifikát. DTCA nenesie zodpovednosť za stratu kľúčov, na ktoré boli certifikáty vydané a následnú nemožnosť používania dešifrovania alebo podpisovania údajov. Držiteľ certifikátu zodpovedá za uloženie a ochranu kľúčov pred i po vydaní certifikátu sám.

Podrobné informácie o postupe, ktorý je nutné vykonať pre získanie osobného komerčného certifikátu nájdete na stránke Postupy pri vydávaní certifikátov.

Používanie osobného komerčného certifikátu

Platnosť osobného komerčného certifikátu je stanovená na jeden rok (365 dní). Po uplynutí tejto lehoty je automaticky ukončená jeho platnosť a certifikát nie je ďalej možné používať pre účely, na ktoré bol vydaný (mimo dešifrovania). Pred uplynutím tejto lehoty budete o blížiacom sa uplynutí doby jeho planosti informovaný prostredníctvom elektronickej pošty. Osobné komerčné certifikáty, ktoré ich držiteľ nezakázal zverejniť možno vyhľadať v zozname verejných komerčných certifikátov.

Pred začatím používania osobného komerčného certifikátu je nutné nainštalovať si koreňový certifikát I.CA pre komerčné certifikáty. Tento krok je potrebný u držiteľa certifikátu i spoliehajúcich sa strán. Odporúčame Vám vykonať inštaláciu ihneď.

Platnosť osobného komerčného certifikátu je možné ukončiť i predčasne - teda pred časom uplynutia doby jeho platnosti. Držiteľ osobného certifikátu (v prípade zamestnaneckého certifikátu aj zamestnávateľ) má pre tento účel právo požiadať kedykoľvek o zrušenie certifikátu. Može tak urobiť podaním žiadosti na registračnej autorite, zaslaním žiadosti do alebo on-line prostredníctvom stránok I.CA. Viac informácii o možnostiach zrušenia certifikátu možno nájsť v certifikačnom poriadku pre komerčné certifikáty.

Pri používaní elektronického podpisu v styku s verejnou mocou je možné v zmysle zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise používať iba zaručený elektronický podpis na báze kvalifikovaného certifikátu.

Obnovenie platnosti osobného komerčného certifikátu

Ak sa blíži dátum uplynutia platnosti Vášho osobného komerčného certifikátu a máte záujem využívať ho naďalej, je potrebné vykonať obnovu platnosti Vášho certifikátu. Po vykonaní obnovy Vám bude DTCA vydaný nový - následný - certifikát, s obsahom a funkčne zhodný s Vašim pôvodným certifikátom. Ide však o nový certifikát, ktorý je viazaný na novo vygenerované kľúče. Krátko pred uplynutím doby platnosti pôvodného certifikátu je preto nutné zmeniť nastavenie Vašich informačných systémov tak, aby začali používať Váš nový certifikát - napr. nastaviť ho ako podpisový certifikát pre elektronickú poštu, publikovať certifikát do adresára Vašej organizácie a podobne. V prípade nejasností sa obráťte na Vášho administrátora systému.

Certifikátu, ktorému už uplynula doba platnosti alebo bol predčasne zrušený, nemožno týmto spôsobom obnoviť platnosť. V takomto prípade je nutné požiadať o vydanie nového certifikátu rovnakým spôsobom ako pri prvom certifikáte a návštíviť registračnú autoritu. Rovnako nie je možné zmeniť dobu platnosti už existujúceho certifikátu.

Bližšie informácie o postupe obnovy certifkátu nájde na stránke Obnovenie certifikátu a v informačnej správe, ktorá Vám bude pred uplynutím doby platnosti Vášho certifikátu zaslaná elektronickou poštou.

Vytvoriť žiadosť o certifikát
Zrušiť certifikát
Obnoviť certifikát
Inštalovať koreňový certifikát
Vyhladať certifikát
Tvorba žiadosti o certifikát
Vydanie certifikátu
Inštalácia certifikátu
Zálohovanie certifikátu
Certifikačný poriadok
Produktový leták (1,4 MB)
Zmluva o poskytovaní služieb
Vzor plnej moci
Cenník
Čipové karty StarCos
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.