Kvalifikované certifikáty
Kvalifikované certifikáty sú určené výlučne pre potreby vytvárania a overovania zaručených elektronických podpisov v zmysle zákona o elektronickom podpise. Platný zaručený elektronický podpis overiteľný na základe kvalifikovaného certifikátu vydaného DTCA má právnu váhu vlastnoručného podpisu.

Kvalifikovaný certifikát možno vydať pre:

  • fyzickú osobu,
  • zamestnanca.
Súkromné kľúče ku kvalifikovaným certifikátom je možné uchovávať výlučne na bezpečnom zariadení pre generovanie a uchovávanie kľúčov, ktoré bolo overené a schválené Národným bezpečnostným úradom SR. Príkladom takéhoto zariadenia je čipová karta StarCos. Pri styku s DTCA nezáleží na akom type bezpečného zariadenia užívateľ kľúče uchováva. DTCA je však povinná skontrolovať, že žiadateľ takéto zariadenie použil. Žiadateľ pre tento účel môže vygenerovať žiadosť o certifikát na príslušnom zariadení priamo na registračnej autorite alebo podpíše prehlásenie o tom, že takéto zariadenie pri generovaní kľúčov použil.

Ďalšie informácie o kvalifikovaných certifikátoch môžete získať z produktového letáku (veľkosť súboru je 500 kB, sťahovanie môže chvíľu trvať).

Proces vydania kvalifikovaného certifikátu

DTCA vydáva kvalifikované certifikáty na základe pravidiel definovaných v certifikačnom poriadku pre kvalifikované certifikáty. Certifikát smie byť vydaný len po doručení žiadosti o vydanie certifikátu spĺňajúcej všetky náležitosti na niektorú z registračných autorít oprávnených vydávať kvalifikované certifikáty. Žiadateľ sa musí následne dostaviť osobne na pracovisko registračnej autority pre kontrolu svojej totožnosti a podpis dokumentov. V prípade, že sa žiadateľ o certifikát nemôže dostaviť, môže na tento účel splnomocniť inú osobu.

Ak sú splnené všetky náležitosti, po podpise príslušných zmlúv je žiadateľovi na registračnej autorite vydaný kvalifikovaný certifikát. Certifikát je žiadateľovi uložený na prenosné médium (disketu) a zaslaný na adresu elektronickej pošty, ktorú uviedol.

Po vytvorení žiadosti je potrebné o certifikát požiadať bez zbytočného zdržania a rovnako je potrebné certifikát inštalovať bezodkladne po jeho vydaní. Súkromné kľúče ku kvalifikovaným certifikátom sa nezálohujú. DTCA nenesie zodpovednosť za stratu kľúčov, na ktoré boli certifikáty vydané a následnú nemožnosť vytvárania zaručených elektronických podpisov. Držiteľ certifikátu zodpovedná za uloženie a ochranu kľúčov pred i po vydaní certifikátu sám.

Podrobný popis postupu, ktorý je nutné vykonať pre získanie kvalifikovaného certifikátu nájdete na stránke Postupy pre získanie certifikátov.

Používanie kvalifikovaného certifikátu

Platnosť kvalifikovaného certifikátu je stanovená na jeden rok (365 dní). Po uplynutí tejto lehoty je automaticky ukončená jeho platnosť a certifikát nie je ďalej možné používať pre účely, na ktoré bol vydaný. Pred uplynutím tejto lehoty budete o blížiacom sa uplynutí doby jeho planosti informovaní prostredníctvom elektronickej pošty. Kvalifikované certifikáty možno vyhľadať v zozname verejných kvalifikovaných certifikátov.

Pred začatím používania kvalifikovaného certifikátu je nutné nainštalovať si koreňový certifikát KCA a kvalifikovaný certifikát I.CA. Tento krok je potrebný u držiteľa certifikátu i spoliehajúcich sa strán. Odporúčame Vám vykonať inštaláciu ihneď.

Platnosť kvalifikovaného certifikátu je možné ukončiť i predčasne - teda pred časom uplynutia doby jeho platnosti. Držiteľ kvalifikovaného certifikátu (v prípade zamestnaneckého certifikátu aj zamestnávateľ) má pre tento účel právo požiadať kedykoľvek o zrušenie certifikátu. Môže tak urobiť podaním žiadosti na registračnej autorite, zaslaním žiadosti do alebo on-line prostredníctvom stránok I.CA. Viac informácii o možnostiach zrušenia certifikátu možno nájsť v certifikačnom poriadku pre kvalifikované certifikáty.

Obnovenie platnosti kvalifikovaného certifikátu

Ak sa blíži dátum uplynutia platnosti Vášho kvalifikovaného certifikátu a máte záujem využívať ho naďalej, je potrebné vykonať obnovu platnosti Vášho certifikátu. Po vykonaní obnovy Vám bude DTCA vydaný nový - následný - kvalifikovaný certifikát, s obsahom a funkčne zhodný s Vašim pôvodným certifikátom. Ide však o nový certifikát, ktorý je viazaný na novo vygenerované kľúče. Krátko pred uplynutím doby platnosti pôvodného certifikátu je preto nutné zmeniť nastavenie Vašich informačných systémov tak, aby začali používať Váš nový certifikát - napr. nastaviť ho ako podpisový certifikát, publikovať certifikát do adresára Vašej organizácie a podobne. V prípade nejasností sa obráťte na Vášho administrátora systému.

Certifikátu, ktorému už uplynula doba platnosti alebo bol predčasne zrušený, nemožno týmto spôsobom obnoviť platnosť. V takomto prípade je nutné požiadať o vydanie nového certifikátu rovnakým spôsobom ako pri prvom certifikáte a návštíviť registračnú autoritu. Rovnako nie je možné zmeniť dobu platnosti už existujúceho certifikátu.

Bližšie informácie o postupe obnovy certifkátu nájde na stránke Obnova certifikátu a v informačnej správe, ktorá Vám bude pred uplynutím doby platnosti Vášho certifikátu zaslaná elektronickou poštou.

Vytvoriť žiadosť o certifikát
Zrušiť certifikát
Obnoviť certifikát
Inštalovať koreňový certifikát
Vyhľadať certifikát
Tvorba žiadosti o certifikát
Vydanie certifikátu
Inštalácia certifikátu
Zálohovanie certifikátu
Certifikačný poriadok
Produktový leták (500 kB)
Zmluva o poskytovaní služieb
Vzor plnej moci
Cenník
Čipové karty StarCos
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.