Služby registračných autorít
Registračná autorita je špecializované pracovisko, prostredníctvom ktorého DTCA poskytuje služby svojim klientom. Medzi základné úlohy registračných autorít DTCA patrí prijímanie žiadostí o vydanie certifikátov, overovanie totožnosti žiadateľov a odovzdávanie vydaných certifikátom ich držiteľom. Právny základ fungovania registračnej autority je ustanovený v zákone o elektronickom podpise. V zmysle tohto zákona zriaďuje DTCA buď vlastné registračné autority alebo registračné autority prevádzkované jej partnermi na základe zmluvy. DTCA formuje sieť svojich registračných autorít tak, aby umožnila pohodlný prístup k svojim službám všetkým svojim klientom.

Verejná registračná autorita

Verejná registračná autorita slúži pre styk DTCA so širokou verejnosťou. Takáto registračná autorita je situovaná na pevne určenom mieste, kde ju môžete navštíviť. Návšteva takejto registračnej autority je vhodná najmä pre menšie spoločnosti, individuálnych klientov a občanov.

Mobilná verejná registračná autorita

Mobilná verejná registračná autorita slúži pre styk DTCA so širokou verejnosťou. Na rozdiel od verejnej registračnej autority je toto pracovisko mobilné. Klienti neprichádzajú na registračnú autorita - registračná autorita príde za nimi. Pracovníci registračnej autority zabezpečia výjazd pracoviska do priestorov klienta, kde sú následne poskytované služby. Využiť takúto službu je mimoriadne vhodné, ak chcete zabezpečiť vydanie väčšieho počtu certifikátov naraz, napríklad pre Vašich zamestancov. Títo tak nemusia jednotlivo navštevovať registračnú autoritu a strácať tak drahocenný čas. Rovnako je zabezpečné vydanie všetkých certifikátov naraz. Podmienky a možnosti poskytnutia služby výjazdu mobilnej verejnej registračnej autority je potrebné vopred dohodnúť s jej prevádzkovateľom.

Klientská registračná autorita

Ak potrebujete mať certifikačné služby DTCA neustále na dosah alebo ich potrebujete využívať vo väčšom rozsahu - napríklad pre pokrytie potrieb vydávania certifikátov pre väčšiu organizáciu intenzívne využívajúcu certifikáty vo svojich procesoch, môže byť ideálnym riešením zriadenie klientskej registračnej autority. Jej nasadenie často umožní oveľa ekonomickejšie využívanie služieb DTCA a ich okamžitú dostupnosť. Po zriadení pracoviska registračnú autoritu obsluhujú Vaši vlastní zamestnanci špeciálne vyškolení DTCA. Nasadením takéhoto riešenia si zabezpečíte aj plnú kontrolu nad procesom vydávania a správy certifikátov vo Vašej organizácii.
Zoznam verejných RA
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.