Časové pečiatky
Pri komunikácii a spracovaní papierových dokumentov sme zvyknutí bežne sa stretávať s vyznačovaním dátumu a času na týchto dokumentoch. Robíme to pri ich odoslaní a prijatí, pri vykonaní každej dôležitej činnosti vyžadujúcej zaprotokolovanie, pri určení počiatku platnosti zmluvy a podobne. Takto vložené časové údaje sa následne stávajú efektívnym kľúčom napr. k zoraďovaniu dokumentov pre ich archiváciu. Rovnaká potreba evidencie času prirodzene vzniká pri elektronickej komunikácii, tu je však situácia značne zložitejšia.

Elektronické dokumenty sa vyznačuju možnosťou ich jednoduchých zmien bez možnosti ich detekcie. Rovnako spracovanie elektronických dokumentov, napríklad vytváranie elektronického podpisu, zúčastnenými stranami je často vykonávané z rôznych miest a v rôznom čase. Tieto a ďalšie skutočnosti vedú k problémom, ktoré bránia použitiu osvedčených postupov pre označovanie času na papierových dokumentoch pre dokumenty elektronické a k vytvoreniu novej služby - vydávaniu časových pečiatok. Časová pečiatka je v istom zmysle obdobou podacieho lístku s pečiatkou, ktorý získate na pošte pri podaní dokumentu, avšak v elektronickej forme. Časová pečiatka je elektronický dokument, ktorý dosvedčuje, že iný "opečiatkovaný" elektronický dokument existoval v čase uvedenom v časovej pečiatke. Časová pečiatka však naviac umožňuje zistiť i to, že samotný opečiatkovaný dokument sa od jej vydania nezmenil. Časová pečiatka tak umožňuje chrániť ako čas, tak i obsah dokumentu.

Ďalšie informácie o časových pečiatkach môžete získať z produktového letáku (veľkosť súboru je 1,5 MB, sťahovanie môže chvíľu trvať).

Proces vydania časovej pečiatky

Získanie časovej pečiatky z pohľadu žiadateľa o túto službu je mimoriadne jednoduché. Žiadateľ do DTCA zašle pomocou štandardizovaného protokolu digitálny odtlačok dokumentu, ktorý si praje opečiatkovať a autentifikuje sa pomocou certifikátu vydaného DTCA. DTCA následne vydáva časovú pečiatku a odošle ju žiadateľovi.

Pre účely individuálneho získavania časových pečiatok pre dokumenty poskytuje DTCA svojim klientom aplikáciu, ktorá umožňuje opečiatkovanie dokumentov prakticky automaticky. Užívateľ len vyberie súbor, ktorý chce opečiatkovať a certifikát, ktorým sa chce autentifikovať pre prístup k službe. Zvyšok procesu zabezpečí aplikácia samostatne. Užívateľ má následne možnosť pomocou tejto aplikácie overiť platnosť vydanej časovej pečiatky.

Pre potreby vydávania časových pečiatok v automatizovaných procesoch (napr. pri vydávaní elektronických faktúr, vystavovaní potvrdeniek o prijatí dokumentu a pod.) môže DTCA poskytnúť pripravené moduly pre plne automatizované získavanie časových pečiatok, ktoré je možné jednoducho integrovať do existujúcich alebo vznikajúcich informačných systémov. Zákazníci tak majú možnosť pri minimálnych vstupných nákladoch značne zvýšiť úroveň bezpečnosti a dôveryhodnosti svojich systémov a služieb. V prípade špecifických požiadaviek je možné poskytnúť špecializované rozhrania a konzultácie pre integrovanie služby časových pečiatok do zákazníckych systémov.

Používanie časovej pečiatky

Časové pečiatky sú silným nástrojom pre jednoznačné doloženie času existencie dokumentu a zabezpečenie jeho integrity. Ako také môžu byť použité v širokom spektre aplikácií vyžadujúcich tieto funkcie a to často nečakaným spôsobom. V súčasnosti sú časové pečiatky najčastejšie využívané v nižšie uvedených oblastiach, vzhľadom na ich potenciál je však možné predpokladať ich rozšírenie i do mnohých ďalších oblastí:
  • Vydávanie potvrdeniek o prijatí elektronických dokumentov v rámci elektronických podateľní
  • Archivácia elektronických dokumentov
  • Doloženie času vykonania senzitívnych transakcií
  • Doloženie časovej súslednosti obchodných transakcií
  • Uzatváranie zmlúv v elektronickej podobe
  • Zaručenie integrity auditných záznamov
  • Zaručenie integrity softvérových produktov
  • Vytváranie elektronických podpisov s dlhodobou platnosťou
Produktový leták (1,5 MB)
Softvér TSA Klient
Cenník
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.