Slovník pojmov

Certifikačná autorita

Certifikačná autorita vystupuje pri vzájomnej komunikácii dvoch subjektov ako tretí nezávislý dôveryhodný subjekt, ktorý jednoznačne zväzuje identifikáciu subjektu s jeho údajmi pre tvorbu elektronického podpisu prostredníctvom certifikátu, ktorý klientovi vydáva.

Certifikát

Certifikát je obdobou preukazu totožnosti, ktorým sa subjekt preukazuje pri elektronickej komunikácii. Certifikát jednoznačne zväzuje fyzickú totožnosť subjektu s jeho totožnosťou elektronickou, čím umožňuje komunikujúcim stranám preukázať identitu vlastnú. Získanie certifikátu sa veľmi blíži štandardným postupom získania občianskeho preukazu. DTCA tieto služby zaisťuje prostredníctvom siete kontaktných pracovísk - registračných autorít, ktoré realizujú požiadavky svojich klientov.

Verejný kľúč

Verejná časť páru kľúčov používateľa, ktorá je určená pre overovanie elektronického podpisu a prípadne pre šifrovanie

Súkromný kľúč

Tajná časť páru kľúčov používateľa, ktorá je určená pre vytváranie elektronického podpisu. Vzhľadom na jeho použitie je potrebné pre túto časť zabezpečiť čo najvyššiu bezpečnosť. Z tohto dôvodu sa v súčasnosti pre ich uchovanie využívajú rôzne hardwarové prostriedky, ako sú čipové karty či USB token.

Symetrická kryptografia

Typ kryptografických mechanizmov založený na existencii jedného šifrovacieho kľúča. Znamená to, že rovnaký kľúč, ktorý bol využitý na zašifrovanie správy na strane odosielateľa bude použitý i na strane príjemcu pre dešifrovanie správy. Z tohto vyplýva nutnosť pred začiatkom komunikácie odposlať dôveryhodným kanálom šifrovací kľúč spolu s ďalšími údajmi (konkrétny typ algoritmu) druhej strane. Problémom tohto riešenia je, že nie je možné zaistiť tzv. nepopierateľnosť zodpovednosti (nie je možné jednoznačne určiť autora správy, lebo obaja komunikujúci partneri majú totožný šifrovací kľúč).

Asymetrická kryptografia

Typ kryptografických mechanizmov založený na existencii jedného šifrovacieho kľúča. Túto dvojicu kľúčov si vygeneruje používateľ pomocou niektorého z bežne dostupných SW produktov ( napr. SSL) a stáva sa tak ich jediným majiteľom. Princíp spočíva v tom, že údaje šifrované jedným kľúčov sa dajú v rozumnom čase dešifrovať len so znalosťou druhého z dvojice kľúčov a naopak. Jeden z nich, takzvaný súkromný kľúč, je s maximálnou bezpečnosťou ukrývaný majiteľom (čipová karta, USB token...) zatiaľ čo druhý kľúč je zverejnený - verejný kľúč. Verejný kľúč je následne využívaný pre overovanie elektronického podpisu. Výhodou tohto riešenia je, že sa dá zabezpečiť tzv. nepopierateľnosť zodpovednosti (t.j. dá sa jednoznačne určiť autor, lebo len jeden komunikujúci partner je vlastníkom tzv. súkromného kľúča).

Hash funkcia

Jednosmerná transformácia, ktorá z variabilných vstupných veličín vracia jednoznačnú hodnotu (textový reťazec) pevnej dĺžky, ktorá sa volá hash hodnota.

Hash hodnota

Hash hodnota predstavuje zhustenú hodnotu dlhej správy z ktorej bola vypočítaná, vo význame digitálneho odtlačku prsta veľkého dokumentu. Opačný proces je nemožný.

Zoznam verejných certifikátov

Je to zoznam, kde si sa dajú vyhľadať zverejnené certifikáty vydané DTCA. Tu sa nemôžu nájsť certifikáty typu "testovací" a certifikáty, ktoré ich majiteľ nenechal zverejniť.
Mapa stránok | Zoznam dokumentov | Otázky zasielajte na info@dtca.sk

Copyright © 2005 D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.